Regulamin

Regulamin Kliniki

(obowiązuje od 1 stycznia 2020r.)

1.Niniejszy regulamin określa wewnętrzną organizację Klinki Stomatologicznej Perfekt Smile, mieszczącej się przy ul. Sudeckiej 4/29 w Brodnicy,

2. Celem kliniki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia stomatologicznego,

3. Zadaniem kliniki jest udzielanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie stomatologii ogólnej, a w szczególności:

4. Wizyty wymagają wcześniejszej rejestracji w Klinice,

5. Rejestracja potwierdza umówione wcześniej wizyty telefonicznie – 2 dni przed wyznaczonym terminem,

6. Telefony z potwierdzeniem wykonywane są 2 razy dziennie: przed południem między 10:00-12:00 oraz po południu między 17:00-19:00,

7. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z pacjentem, po godzinie 19:00 wysyłany jest SMS z prośbą o potwierdzenie wizyty do końca dnia, w którym został wysłany SMS. Brak potwierdzenia w wyznaczonym terminie również tą drogą będzie skutkował automatycznym anulowaniem wizyty,

8. Pacjent umówiony na wizytę i potwierdzony przez rejestrację 2 dni przed wizytą, który chce ją odwołać lub przełożyć bez konsekwencji finansowych, jest zobowiązany do  kontaktu z rejestracją telefonicznie, nie później niż 24 godzin przed wyznaczonym terminem swojej wizyty.

Wyjątkiem jest wizyta zaplanowana na poniedziałek, która będzie potwierdzana w czwartek, a pacjent będzie mógł ją odwołać bez konsekwencji finansowych do piątku do godziny 20:00.

(przykład: Pacjent ma wizytę w środę na godzinę 15:00, wizytę potwierdził po telefonie wykonanym przez rejestrację lub sms po nieskutecznej próbie kontaktu telefonicznego przez rejestrację w poniedziałek, ma możliwość odwołania wizyty bez konsekwencji finansowej do godziny 15:00 we wtorek, po tej godzinie odwołanie wizyt, włącznie z niestawieniem się na nią będzie rodziło konsekwencji finansowe)

9. W razie nie zastosowania się do pkt. 8 niniejszego regulaminu pacjent zostanie obciążony kwotą 200zł jeżeli wizyta była zaplanowana na nie dłużej jak 1 godzinę lub 400zł jeżeli wizyta była zaplanowana na dłużej niż 1 godzinę.

10. W przypadku zastosowania pkt. 9 niniejszego regulaminu, pacjent otrzyma fakturę na kwotę odpowiadającą długości zaplanowanej wizyty 200 lub 400zł, która zostanie przesłana na adres podany w karcie pacjenta lub na adres e-mail podany w karcie pacjenta.

11. Jeżeli zostanie zastosowany pkt. 9 regulaminu, pacjent będzie mógł umówić się na kolejną wizytę dopiero po uprzednim opłaceniu kwoty wynikającej z pkt. 9 niniejszego regulaminu.

12. W przypadkach losowych decyzję o zastosowaniu pkt. 9,10,11 będą podejmowali Właściciele Kliniki.

13. Pacjentów pierwszorazowych prosimy o przybycie 10minut przed wyznaczoną wizytą, aby wypełnić ankietę medyczną w celu oceny stanu zdrowia,

14. Aby przyspieszyć termin wizyty, proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta,

15. Klinika udziela pacjentom gwarancji na wykonane usługi w zakresie:

16. Warunkiem obowiązywania gwarancji w Klinice jest:

17. W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych (zmiana nazwiska, numeru telefonu itp.), pacjent jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klinikę telefonicznie pod numerem 533 466 466,

18 . W Klinice obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa Ochrony i Przetwarzania Danych Osobowych,

19. Osoby podejmujące leczenie w Klinice Stomatologicznej Perfekt Smile, akceptują powyższe zapisy Regulaminu Kliniki.

X